🎥/شبکه 5/آیا فایل صوتی ظریف مخفیانه بوده ؟یا ازابتدا برای انتشار ضبط شده است؟

🎥آیا فایل صوتی ظریف مخفیانه بوده ؟یا ازابتدا برای انتشار ضبط شده است؟

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

#site-info {display:none;}