🎥دستکاری ها در بورس را تعمدی میدانم- مهمترین سرمایه، اعتماد مردم است که درحال از بین رفتن است.

🎥دستکاری ها دربورس راتعمدی میدانم
مهمترین سرمایه اعتماد مردم است که درحال از بین رفتن است.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

#site-info {display:none;}