مسجد موفق دارای کارکردهای سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی است

مسجد موفق دارای کارکردھای سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرھنگی و اقتصادی است

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: مسجد موفق دارای کارکردھای سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرھنگی و اقتصادی است اما در راستای رسیدن بھ مسجد موفق باید جزییات کارکردھای مسجد تعریف شود. بھ گزارش پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام ذوالنوری بھ نقل از خبرگزاری فارس، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در نشست شورای فرھنگ عمومی استان قم کھ در سالن جلسات پژوھشکده علامھ طباطبایی(ره (حرم مطھر کریمھ اھلبیت(س) برگزار شد، با اشاره بھ اینکھ مرکز رسیدگی بھ امور مساجد فقط در تھران فعالیت دارد، اظھار کرد: میتوانیم با توجھ بھ وضعیت خاص قم یک کار ابتکار و ویژه را در حوزه رسیدگی بھ امور مساجد دنبال کنیم. وی اضافھ کرد: اصل طرح تحول اجتماعی مسجدمحور کار مطلوبی است کھ اگر بتوانیم دستگاهھا را حامی این طرح قرار دھیم زودتر بھ نتیجھ میرسیم. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اگر مسجد را بھ یک گوشی پیشرفتھ تلفن ھمراه تشبیھ کنیم، برخی فقط این تلفن ھمراه را خاموش و روشن میکنند؛ این یعنی برخی از مساجد بھ کارکرد اصلی خود نرسیده و فقط نماز در آنھا اقامھ میشود گاھی در برخی از مساجد سھ وعده نماز ھم خوانده نمیشود. وی با تاکید بر اینکھ مساجد موفق کشور، مساجد امام جماعتمحور ھستند، تصریح کرد: مسجد موفق دارای کارکردھای سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرھنگی و اقتصادی است اما در راستای رسیدن بھ مسجد موفق باید جزییات کارکردھای مسجد تعریف و متناسب با آن کارکردھا وظایف و روشھای حرکت برای مساجد تعریف شود. انتھای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *