روایت ذوالنوری از میزان تخصیص تسهیلات بانکی در استان قم

روایت ذوالنوری از میزان تخصیص تسھیلات بانکی در استان قم

نماینده مردم قم در مجلس گفت: صرف تصویب تسھیلات بانکی گرھی از مشکلات استان باز نمیکند و باید پیگیری و نظارت انجام شود تا تسھیلات بھ سرمایھ گذاران و تولیدکنندگان پرداخت شود. بھ گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم قم، مجتبی ذوالنوری در مجلس گفت: صرف تصویب تسھیلات بانکی گرھی از مشکلات استان باز نمیکند و باید پیگیری و نظارت انجام شود تا تسھیلات بھ سرمایھ گذاران و تولیدکنندگان پرداخت شود. وی در جلسھ ستاد فرماندھی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: برخی از طرحھا برای پرداخت تسھیلات در استان بھ تصویب میرسد ولی وقتی بھ بانکھای عامل ابلاغ میشود، بانکھا تسھیلات را بھ طور مناسب ارائھ نمیکنند. وی افزود: سرمایھ گذاری در بخش صنعت گردشگری بھ دلیل وجود موانع و مشکلات زیاد، مورد توجھ قرار نمیگیرد و طرحھا نیمھ کاره رھا میشود؛ باید تسھیلاتی کھ بھ تصویب میرسد بھ سرمایھ گذاران بھ طور مناسب پرداخت شود تا مشکلی ایجاد نمیشود. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: صرف تصویب تسھیلات بانکی گرھی از مشکلات استان باز نمیکند و باید پیگیری و نظارت انجام شود تا تسھیلات بھ سرمایھ گذاران پرداخت شود. مھرداد غضنفری، معاون ھماھنگی امور اقتصادی استاندار قم نیز در این جلسھ عنوان کرد: در سال٩٧ ،٩٠٠میلیارد تومان سھم استان برای پرداخت تسھیلات رونق تولید بود ولی در نتیجھ ١١١۶ میلیارد تومان تسھیلات پرداخت شد و اینگونھ نیست کھ تسھیلات بھ تصویب برسد و اجرایی نشود؛ ولی موارد خاص نیز وجود دارد کھ باید با نظارت این مشکلات حل شود. بھ گزارش ایسنا وی افزود: روند پرداخت تسھیلات رونق تولید نباید متوقف شود و باید در سال رونق تولید، سرمایھ گذاران و تولید کنندگان یاری کنیم؛ ھمچنین ابلاغ شده است کھ ھیچگونھ تملکی بھ دلیل عدم پرداخت بازپرداخت تسھیلات انجام نگیرد و ھیچ عملیات اجرایی در این خصوص انجام نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *