انتقاد ذوالنور از عدم حمایت از سرمایه گذاران در قم

انتقاد ذوالنور از عدم حمایت از سرمایه گذاران در قم

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سرمایھگذاران باید ھفتخوان را طی کرده و با مسئولانی بعضاً روبرو شده کھ حمایتی از آنان ندارند و در این شرایط سرمایھگذار ترجیح میدھد سرمایھ خود را در جای دیگر استفاده کند. بھ گزارش پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام ذوالنوری، حجتالاسلاموالمسلمین مجتبی ذوالنور، با اشاره بھ ظرفیتھای استان قم در حوزهھای مختلف اظھار داشت: مھمترین ظرفیت استان جاذبھھای معنوی و مذھبی است کھ باید توریست مذھبی تقویت شود کھ قم باید نقطھ مرکزی و محل بارانداز توریستھای زیارتی باشد. وی یکی از مشاغل در استان قم را در حوزه صنایعدستی دانست و ابراز کرد: ما نسبت بھ برخی از استانھا عقب ھستیم و در موارد متعددی مانند انگشتر سازی جایگاه دوم داریم کھ باید سازوکاری مناسبی برای حمایت از اشتغال صنایعدستی در قم اندیشیده شود رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکھ باید زیرساختھای توریست پذیری در قم فراھم شود، یادآور شد: توریست و گردشگر باید در رفاه بوده و برای استفاده از جاذبھھا با سختی روبرو نشود و ما در استان بھ نسبت شرایط مناسبی در زمینھ ھتل، محیطھا و مسیرھا نداریم. وی حوزه سرمایھگذاری در کشور و قم را موردتوجھ قرار داد و افزود: در حمایت از سرمایھگذاری قوانین مشکلی نداشتھ ولی در احکام و اجرای درست قوانین مشکل داریم کھ در این زمینھ باید مجلس مطالبھ گر باشد ولی گوش شنوایی برای این موضوع وجود ندارد. ذوالنور با اشاره بھ مشکلات سرمایھگذاران در کشور و استان قم خاطرنشان کرد: سرمایھگذاران باید ھفتخوان را طی کرده و با مسئولانی بعضاً روبرو شده کھ حمایتی از آنان ندارند و در این شرایط سرمایھگذار ترجیح میدھد سرمایھ خود را در جای دیگر استفاده کند. وی با تأکید بر اینکھ سرمایھگذاران در قم باید مسیرھای خستھکننده و کاغذبازیھا را پشت سر بگذارند و ادامھ داد: در استان قم ھتلھایی ساختھشده و برای تکمیل تسھیلاتی از صندوق توسعھ ملی برای آن پیشبینیشده است ولی برای دریافت تسھیلات باید چند سال بدود تا بتواند این وام را دریافت کند. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافھ کرد: برخی بانکھای عامل علیرغم اینکھ تخصیصھا از منابع صندوق توسعھ داشتھ و پول را نیز در اختیار داشتھ ولی اینقدر سرمایھگذار را خستھ میکنند تا از سرمایھگذاری خود ناامید شود. انتھای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *